Đăng nhập


Liên hệ

Ban cố vấn

BAN CỐ VẤN 

Ông Aly Kassam-Remtulla

Trợ lý HIệu phó Đại học Princeton, USA 

Bà Anya Schiffrin

Trưởng khoa Truyền thông, Khoa Quan hệ quốc tế, Đại học Columbia, USA 

Ông Jacob Stiglitz

Đồng sáng lập của Tổ chức phi chính phủ Strive for College, USA 

Ông Stanley A. Vukmer 

Giám đốc Công ty Tư vấn tài chính Black Oak Advisors